Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: ALBERT NIELL EZEQUIEL (també el prestador)

Direcció postal: Carrer Montjovi, 16, 3-2. 17007 Girona

Correu electrònic: info@albertniell.com

 

L’Albert Niell Ezequiel, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de naturalesa tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

  • Crear un registre.
  • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.
  • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web.
  • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altra mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER.
  • Utilitzar les seves dades per a contactar-lo, tant per via electrònica com no electrònica, per a obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.
  • Notificar-li canvis i/o desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.
  • Realitzar anàlisis.

 

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a info@albertniell.com.

D’acord amb la RGPD, el Albert Niell Ezequiel no realitza pràctiques d’SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat que les descrites excepte per imperatiu legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació amb nosaltres o exerceixi el seu dret a cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el període màxim de 2 anys per si fossin requerides pels Jutges i Tribunals o per a incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal pel tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació i serveis del Prestador.

Destinataris de cessions o transferències

Albert Niell Ezequiel podrà portar a terme cessions o comunicacions de dades dins de la UE, sempre amb les finalitats expressades en aquesta política de privacitat. El prestador també facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per imperatiu legal, sens perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada als servidors de Albert Niell Ezequiel.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant Albert Niell Ezequiel presentant un escrit a la direcció postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@albertniell.com, indicant a l’assumpte: “RGPD” i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i com indica la llei.

Drets

– Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

– Dret de rectificació o supressió: permet corregir error i modificar les dades que resultin inexactes o incomplertes.

– Dret de cancel·lació: permet suprimir les dades que resultin ser inadequades o excessives.

– Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en el mateix.

– Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.

– Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, amb la finalitat que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.

– Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans d’aquesta retirada.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Informació que recabem:

Obtenim mitjançant formularis de registre la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè facilitarà les següents dades: correu electrònic, nom i cognoms.

A través d’aquesta Política de Privacitat l’informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat del Albert Niell Ezequiel, incloent les dels menors, en les que, per a la seva obtenció, s’ha demanat el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats al efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant, els pares, tutors o representants legals dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

 

Xarxes socials

L’informem que el Albert Niell Ezequiel pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials del Albert Niell Ezequiel es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

ALBERT NIELL EZEQUIEL tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-li d’activitats del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

–  Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que el Albert Niell Ezequiel consideri inapropiat.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, el Albert Niell Ezequiel es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un fitxer propietat del Albert Niell Ezequiel, podent enviar informació del seu interès.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, el Albert Niell Ezequiel quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, havent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

 

Mesures de seguretat

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.

 

Canvis en la present política de privacitat

El Albert Niell Ezequiel es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

 

Legislació

A tots els efectes les relacions entre l’Albert Niell Ezequiel i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació europea.

Comentaris bloquejats.